czarnakredka

45 tekstów – auto­rem jest czar­nakred­ka.

Prob­le­my w życiu sa­mi so­bie stwarzamy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 kwietnia 2013, 21:35

Chciałbyś aby wszys­tko się mogło zdarzyć?
Wszys­tko? ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 grudnia 2012, 11:49

Cieka­we czy myślisz o tym, o czym śnisz? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 października 2012, 14:27

Dwie różne oso­by, dwie sprzeczne historie.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 listopada 2011, 18:03

-Porównaj­my ko­biety do owoców. Wo­lałbyś piękne zdro­we jabłko czy og­ry­zek?
-Piękne jabłko- po­wie­dział
-To dlacze­go ro­bisz z ko­biet ogryzki?... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 sierpnia 2011, 12:00

Mogę chodzić w ob­dartych spod­niach,w wor­ku po ziem­niakach.Mogę wyglądać jak uliczni­ca, jak biedak,ale to nie zmienia te­go że jes­tem człowiekiem. Tak jak wszys­cy in­ni.Dlacze­go ludzie za­pomi­nają o tym,że po­za ubiorem jest jeszcze cha­rak­ter człowieka? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 maja 2011, 13:47

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 22 kwietnia 2011, 20:22

Gdy słyszmy,że ktoś wy­jechał na wojnę i tam gi­nie nie rusza to nas aż tak,lecz gdy dzieje się to u nas w rodzi­nie,do­piero wte­dy ro­zumiem co tam­te oso­by czuły.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 kwietnia 2011, 17:46

nie zos­ta­wiłam Cię. po pros­tu nie dałeś mi po­wodu abym została. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 stycznia 2011, 18:51

Chciałabym cofnąć czas i przeżyć to jeszcze raz.. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 21 grudnia 2010, 18:51
czarnakredka

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czarnakredka

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność